Roczniki przedwojenne

ROCZNIK PTD VOL. 1

Do czytelników – pdf

Wspomnienia pośmiertne. Władysław hr. Zamoyski – pdf

A[NTONI] W[RÓBLEWSKI], ST[ANISŁAW] P[IĄTKOWSKI] – Wspomnienia pośmiertne. Juljan br. Brunicki, Eugenjusz Stanisław Poluszyński, Prof. Zygmunt Demianowski – pdf

PIOTR HOSER – Ustrój i zadania Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego – pdf

STANISŁAW SOKOŁOWSKI – Dendrologja w stosunku do leśnictwa – pdf

WŁADYSŁAW SZAFER – Zadania Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego wobec ochrony przyrody polskiej. – pdf

STANISŁAW PIĄTKOWSKI – W sprawie założenia parku dendrologicznego we Lwowie – pdf

WŁADYSŁAW KUBIK – W obronie zagrożonych drzew i parków – pdf

ANTONI WRÓBLEWSKI – Park w Fredrowie – pdf

SZYMON WIERDAK – Wykaz drzew godnych ochrony – pdf

KONSTANTY STECKI, WITOLD KULESZA – Opis parku w Kórniku – pdf

KONSTANTY STECKI, WITOLD KULESZA – Godny ochrony jesion i jarzębina szwedzka w Kartuzach – pdf

STANISŁAW SUCHOCKI – Kilka uwag o zarastaniu ściętych pni u daglezji zielonej (Pseudotsuga Douglasii) – pdf

Sprawy Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego – pdf

Spis Członków Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego – pdf


ROCZNIK PTD VOL. 2

Wspomnienia pośmiertne – pdf

SZYMON WIERDAK – O nowych formach derenia (Cornus mas L.) w Polsce – pdf

WANDA KRZYŻKIEWICZÓWNA – Przyczynek do morfologji i anatomji jesionu – pdf

HALINA KARMAZYŃSKA – O jemiole w Polsce – pdf

STEFAN MAKOWIECKI – Topola piramidalna (Populus fastigiata Pers– pdf

JANINA SZAFEROWA – Brzoza ojcowska (Betula oycoviensis Bess) – pdf

STEFAN MACKO – W sprawie ochrony Azaleji pontyjskiej na Wołyniu – pdf

SZYMON WIERDAK – Zapiski dendrologiczne  – pdf

KONSTANTY STECKI – Formy wzrostu świerka (Picea excelsa Link.) i jodły (Abies alba Mill.) w Tatrach  – pdf

ANTONI WRÓBLEWSKI – Stare dęby w Rogalinie  – pdf

KONSTANTY STECKI – Osobliwe i godne ochrony drzewa z Poznańskiego, Pomorza i innych dzielnic Polski  – pdf

ANTONI WRÓBLEWSKI – Projekt organizacji Instytutu drzewoznawczego w Kórniku  – pdf

KONSTANTY STECKI – Założenie i obecny stan uniwersyteckiego Ogrodu Dendrologicznego na Sołaczu w Poznaniu  – pdf

STEFAN KOPEĆ – Arboreta przy nadleśnictwach – pdf

STEFAN KELER – Drzewa barciowe na Pomorzu – pdf

AUGUST KRASICKI – Zmienność liści u bluszczu (Hedera helix– pdf

ANTONI WRÓBLEWSKI – O trzech rzadszych gatunkach drzew w Wielkopolsce  – pdf

WACŁAW WRZAK – Drzewa i krzewy iglaste w parku szkoły ogrodniczej w Wólce Kapitalińskiej pod Lwowem – pdf

MARJAN NOWIŃSKI – Dąb w Mołodyczu – pdf

DEZYDERY SZYMKIEWICZ – Ilość form drzewiastych we florze współczesnej  – pdf

Memorjał Pol. Tow. Dendrologicznego w sprawie obsadzania dróg drzewami – pdf

Z literatury – pdf

Spis Członków Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego – pdf


ROCZNIK PTD VOL. 3

A[NTONI] WRÓBLEWSKI, K[AROL]  WALLISCH – Spostrzeżenia aklimatyzacyjno-hodowlane nad topolami – pdf

ANTONI WRÓBLEWSKI – Wpływy zimy 1928/29 na roślinność drzewiastą w Kórniku – pdf

JÓZEF GOETZ – Park w Gołuchowie – pdf

ROMAN KOBENDZA – Parki Warszawy i jej okolic – pdf

ZBIGNIEW WIERZEJEWSKI – Opis parku w Kobylnikach – pdf

TADEUSZ WIŚNIEWSKI – O arktycznej granicy lasu w Laponji Petsamo (Finlandja) – pdf

STEFAN MAKOWIECKI – Jemioła (Viscum album) i gązewnik (Loranthus europaeus– pdf

ST. DZIEWANOWSKA – Arboretum w Barrés  – pdf

KONSTANTY STECKI – Anomalja korzeni drzew i nadmierny rozwój przetchlinek u jesionu i kręty wzrost korzenia akacji – pdf

WITOLD CZARTORYSKI – Uzasadnienie przycinania drzew wolno stojących – pdf

SZYMON WIERDAK – Różne zapiski dendrologiczne – pdf

ST.  MICZYŃSKI – Szkody w ogrodach w najbliższej okolicy Nowego Sącza spowodowane zimą 1928-29 r. – pdf

ROMAN KOBENDZA – Kilka obserwacyj nad jesiennem kwitnieniem drzew i krzewów – pdf

STEFAN MAKOWIECKI – Okazy żeńskie topoli włoskiej we Lwowie – pdf

STEFAN MAKOWIECKI – Dwie niezwykłe topole – pdf

WACŁAW NIEDZIAŁKOWSKI – Świerk żałobny w lasach Rogowa – pdf

ANDRZEJ CZUDEK – Nowe stanowisko cisa na Śląsku Cieszyńskim – pdf

Korespondencja dendrologiczna z Katowic – pdf

Z literatury – pdf

Wspomnienie pośmiertne – pdf

Kronika – pdf

Wykaz nowych członków – pdf


ROCZNIK PTD VOL. 4

Strona tytułowa; Spis rzeczy – pdf

Wspomnienia pośmiertne – pdf

P. STARKÓWNA – O utworach lejowatych w korze niektórych drzew, w szczególności lipy amerykańskiej (Tilia americana L.) w Kórniku – pdf

KONSTANTY STECKI, EDMUND BELLA – Studja biometryczne nad cisem (Taxus baccata L.) w Polsce – pdf

JÓZEF GOETZ – Zmienność owoców dębu szypułkowego (Q. pedunculata Ehrh.) – pdf

ANTONI WRÓBLEWSKI – Spostrzeżenia nad aklimatyzacją obcych brzóz w Polsce – pdf

JÓZEF GOETZ – Przerośnięcie (prolifikacja) szypułki żołędziowej u dębu szypułkowego – pdf

J. PIETRUSZYŃSKA – Parki Warszawy i jej okolic – pdf

ANTONI WRÓBLEWSKI – Jaśmin nagokwiatowy w Kórniku – pdf

STEFAN MAKOWIECKI – Notatki dendrologiczne z wycieczki po zachodnich dzielnicach Polski – pdf

SZYMON WIERDAK – O drzewach zasługujących na ochronę – pdf

Notatki – pdf

Z literatury – pdf

Wykaz nowych członków – pdf

Sprostowanie – pdf


ROCZNIK PTD VOL. 6

Strona tytułowa; Spis rzeczy – pdf

Wspomnienia pośmiertne – pdf

HANNA CZECZOTTOWA – Studjum nad zmiennością liści buków: F. orientalis Lipsky, F. silvatica L. i form przejściowych
A study on the variability of the leaves of beeches: F. orientalis Lipsky, F. silvatica L., and intermediate forms – pdf

ST. BERBEROFF – Der Einfluss der Meereshöhe auf die Buche – pdf

STANISŁAW BATKO – Crataegus Palmstruchii Lindm. nowy gatunek głogu dla flory Polski
Crataegus Palmstruchii Lindm. eine neue Art für die Flora Polens – pdf

ROMAN KOBENDZA – Nowa odmiana wierzby kruchej (Salix fragilis L.)
Eine neue Varietät der Knackweide – pdf

JAN WALAS – Drugie stanowisko brzozy ojcowskiej (Betula oycoviensis Bess.) w Polsce
Zweiter Fundort von Betula oycoviensis Bess. in Polen – pdf

ROMAN KOBENDZA – Przyczynek do poznania brzozy czarnej (Betula obscura Kot.) w Polsce
Beitrag zur Kenntnis der Schwarzbirke (Betula obscura Kot.) in Polen – pdf

STANISŁAW BATKO – Notatki florystyczne z południowego Roztocza i południowo-zachodniego Wołynia
Floristische Notizen von Roztocze und Wolhynien – pdf

MACIEJ ZAJĄCZKOWSKI – Zapiski dendrologiczne z Tatr i Podhala
Dendrologische Notizen von Tatra und Podhale – pdf

JÓZEF GOETZ – Kolekcja drzew obcokrajowych w Wiżulanach (Wojew. Wileńskie) pdf

ROMAN KOBENDZA – Wpływ zimy majowej na roślinność okolic Warszawy w 1935 r.
Influence de l’hiver en mai 1935 sur la végetation des environs de Varsovie – pdf

JÓZEF GOETZ – Notatka z Wileńszczyzny pdf

AUGUST KRASICKI – O lipach w parku zamku leskiego – pdf

SZYMON WIERDAK – Notatki dendrologiczne
Dendrologische Notizen – pdf

Z literatury – pdf