Kolekcje Narodowe

KOLEKCJE NARODOWE
I ZASADY PRZYZNAWANIA TEGO STATUSU

Polskie Towarzystwo Dendrologiczne koordynuje funkcjonowanie Kolekcji Narodowych oraz podejmuje starania o dofinansowanie ich funkcjonowania. Prowadzącym kolekcje pomaga w dostępie do współczesnej literatury oraz niesie pomoc w powiększaniu kolekcji ułatwiając kontakty pomiędzy instytucjami i prywatnymi właścicielami kolekcji roślinnych w kraju i za granicą.

DEFINICJA KOLEKCJI NARODOWYCH

Kolekcja Narodowa jest to zarejestrowana, odpowiednio udokumentowana, wzorcowo oznaczona i prowadzona przez specjalistów tematyczna lub systematyczna kolekcja roślinna, np. kolekcja roślin z rodzaju Hosta, Acer, czy kolekcja starych odmian uprawnych jabłoni. Może to być określona grupa taksonomiczna ograniczona do rodzaju, a w uzasadnionych przypadkach do rodziny. Mogą to być również grupy roślin bardziej szczegółowe, np. odmiany użytkowe, odmiany historyczne lub taksony zimotrwałe itp., w obrębie danego gatunku lub rodzaju. Możliwe jest również powołanie więcej niż jednej Kolekcji Narodowej tej samej grupy botanicznej dla różnych właścicieli. Wykazy taksonów każdej kolekcji posiadającej status KN, z proweniencjami oraz szczegółowym spisem literatury zamieszczony jest na stronie internetowej PTD: https://www.ptd.pl/?page_id=1347

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STATUSU KOLEKCJI NARODOWEJ

2. ZASADY przyznawania kolekcjom rangi Kolekcji Narodowej

1a. Kolekcję uznaje za narodową specjalna minimum 3-osobowa komisja, złożona ze specjalistów, powoływana jednorazowo do oceny konkretnej kolekcji zgłoszonej do uznania za narodową. Właściciel kolekcji otrzymuje certyfikat Kolekcji Narodowej. Komisję na 4-letnią kadencję powołuje Polskie Towarzystwo Dendrologiczne.

1b. Właściciel Kolekcji Narodowej jest również zobowiązany dostarczać co 10 lat lub częściej uaktualnioną listę taksonów, które wchodzą w jej skład, a także informować o zmianie właściciela, kuratora lub lokalizacji.

1c. Prowadzenie Kolekcji Narodowej jest zaszczytem i wielkim wyróżnieniem dla jej właściciela. Daje prawo do korzystania z logo kolekcji i certyfikatu. Na stronie internetowej PTD, poświęconej Kolekcjom Narodowym zostaną umieszczone informacje o właścicielu kolekcji wraz ze szczegółową listą taksonów wchodzących w ich skład. KN stanowi ogromne źródło informacji dla ogrodników, szkółkarzy, projektantów ogrodów, badaczy, hodowców roślin i osób zainteresowanych. Włączenie tych roślin do naszego programu gwarantuje, że będą one zasobem dla przyszłych pokoleń.

2. WARUNKI / czy KRYTERIA niezbędne do uznania kolekcji za Narodową

2a. Właściciel kolekcji musi mieć prawo własności terenu na którym znajduje się kolekcja.

2b. Miejsce gdzie znajduje się kolekcja musi być odpowiednio zabezpieczone i ogrodzone.

2c. Kolekcja w terenie powinna być wyetykietowana i otwarta do oglądania ramach ogólnodostęp-nego ogrodu lub/i udostępniana po wcześniejszym umówieniu lub/i w specjalne dni otwarte.

2d. Właściciel prowadzi szczegółową dokumentację w postaci komputerowej bazy danych lub
w postaci tradycyjnych kart katalogowych. Dokumentacja musi zawierać nazwę taksonu, przynależność do rodziny, plany rozmieszczenia roślin, dane o ilości, wieku i pochodzeniu roślin, informację o bibliografii na podstawie której dokonano oznaczeń, życiorys zawodowy opiekuna kolekcji. Dane o kolekcji mogą być udostępniane naukowcom i specjalistom.

2e. Kolekcja może być prowadzona przez osobę prywatną bądź przez instytucję. Właściciel ponosi odpowiedzialność za jej utrzymanie i dobry stan jakościowy roślin.

3. Zgłoszenie kolekcji, czyli niezbędne kroki aby zostać właścicielem Kolekcji Narodowej:

DO POBRANIA:

01.+DEKLARACJA wnioskodowcy o przyznanie KN_HGN 2024
Zał. 02. WZÓR TABELI do wykazu taksonów KN 2024_PN+HGN
03.+PROTOKÓŁ przyznania KN_HGN 2024(1)

Powrót ▲

Zatwierdzone Kolekcje Narodowe

zatwierdzone w latach 2007–2023 (stan 37 KN)

Powrót ▲