Statut PTD

Wersja do pobrania (.pdf)

STATUT Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego (Tekst jednolity stron 7)
Art. 1
NAZWA, SIEDZIBA, TEREN DZIAŁALNOŚCI, CHARAKTER PRAWNY, PIECZĘĆ I ZNAK FIRMOWY TOWARZYSTWA

§ 1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Polskie Towarzystwo Dendrologiczne” zwane w dalszych paragrafach Statutu: Towarzystwo.

§ 2. Towarzystwo jest społecznym stowarzyszeniem osób zajmujących się dendrologią i naukami pokrewnymi.

§ 3. Terenem działania Towarzystwa jest Rzeczpospolita Polska, a siedzibą Wrocław, ul. Sienkiewicza 23.

§ 4. Na obszarze swojego działania Towarzystwo tworzy oddziały, z których każdy posiada określony terytorialnie zasięg działania, oraz specjalistyczne grupy lub sekcje.

§ 5. Towarzystwo ma osobowość prawną, jest zarejestrowane i działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach.

§ 6. Towarzystwo używa pieczęci prostokątnej z napisem: „Polskie Towarzystwo Dendrologiczne, Zarząd Główny”, „Polskie Towarzystwo Dendrologiczne, nazwa oddziału”, „Polskie Towarzystwo Dendrologiczne, nazwa grupy”, „Polskie Towarzystwo Dendrologiczne, nazwa sekcji”.
§ 7. Znakiem firmowym Towarzystwa jest sylwetka dębu zamknięta w kwadracie.

Art. 2
CELE I ŚRODKI TOWARZYSTWA

§ 8. Celem Towarzystwa jest pogłębianie wiedzy przez badanie drzew i drzewostanów, krzewów i bylin pod względem naukowym, użytkowym i zdobniczym, ich uprawa i ochrona, upowszechnianie tej wiedzy w społeczeństwie, zrzeszanie osób pracujących w dziedzinie nauk dendrologicznych oraz zainteresowanych tą problematyką, a także inicjowanie i współorganizowanie badań i prac naukowych w tej dziedzinie.

§ 9. W celu spełnienia swoich zadań Towarzystwo stosuje następujące środki działania:

a) urządzanie posiedzeń naukowych,
b) organizowanie publicznych odczytów i wykładów,
c) organizowanie zjazdów i konferencji, tak krajowych jak i międzynarodowych,
d) współpracę z pokrewnymi towarzystwami krajowymi i zagranicznymi,
e) wydawanie własnych czasopism naukowych, popularnonaukowych, prac zwartych i druków ulotnych,
f) ogłaszanie konkursów, przyznawanie świadectw jakości, wyróżnień, nagród oraz dotacji na badania dendrologiczne i prowadzenie wzorcowych kolekcji,
g) dba o kolekcje narodowe, w szczególności prowadzi właściwe przewody i nadaje znak „Kolekcji Narodowej”
h) wyrażanie opinii i interweniowanie w przypadkach działań na szkodę drzew i drzewostanów, podejmowanych na terenie kraju przez organy administracji państwowej, samorządowej i osoby fizyczne,
i) introdukcja obcych gatunków drzew, krzewów i bylin, ich aklimatyzacja, uprawa i rozpowszechnianie,
j) prowadzenie badań nad różnymi aspektami biologii, uprawy oraz hodowli drzew i krzewów,
k) opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego i innych dokumentów w zakresie ochrony drzew i drzewostanów,
l) poznawanie, inwentaryzowanie i opiekowanie się drzewostanem istniejącym w polskich parkach, ogrodach, cmentarzach, alejach, sadach i naturalnych zbiorowiskach,
ł) tworzenie kolekcji dendrologicznych poprzez zakładanie arboretów, ogrodów dendrologicznych, stacji doświadczalnych, plantacji nasiennych, leśnych upraw plantacyjnych i sadów z historycznymi odmianami drzew,
m) prowadzenie muzeum, bibliotek i herbarium Towarzystwa;
n) przyznawanie osobom szczególnie zasłużonym członkowstwa honorowego lub honorowego medalu Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego.

Art. 3
CZŁONKOWIE TOWARZYSTWA

§ 10. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

a) zwyczajnych,
b) honorowych
c) wspierających.

§ 11. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać każda osoba pełnoletnia. Kandydaturę na członka proponuje dwóch członków zwyczajnych lub jeden honorowy Towarzystwa, po czym odbywa się głosowanie na zebraniu odpowiedniego Oddziału Towarzystwa, Sekcji lub Grupy. Kandydata przyjmuje Zarząd Główny na podstawie wniosku Zarządu Oddziału, Sekcji lub Grupy.

§ 12. Członkowie zwyczajni obowiązani są płacić składkę roczną w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.

§ 13. Jeżeli członek zwyczajny zostanie członkiem honorowym Towarzystwa, zachowuje wszystkie prawa członka zwyczajnego, natomiast zostaje zwolniony od obowiązku płacenia składek od początku następnego roku kalendarzowego od dokonania wyboru.

§ 14. Członkiem honorowym Towarzystwa może zostać każda osoba wybrana przez Walne Zgromadzenie, która położyła wybitne zasługi w dendrologii lub też w szczególny sposób zasłużyła się Towarzystwu. Umotywowane wnioski o nadanie członkostwa honorowego przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Zarząd Główny z inicjatywy własnej lub Zarząd Oddziału, Sekcji, Grupy lub też innej co najmniej 30-osobowej grupy członków Towarzystwa. W czterech ostatnich przypadkach wnioski winny być złożone w Zarządzie Głównym co najmniej na 3 miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 15. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 16. Członkiem wspierającym Towarzystwa może być osoba prawna lub fizyczna popierająca idee i działalność Towarzystwa poprzez uiszczanie na jego rzecz ustalonych składek lub dotacji lub pomagająca Towarzystwu w innej formie. Członka wspierającego reprezentuje wobec Towarzystwa uprawniony przedstawiciel. Członkowie wspierający mają wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Główny.

§ 17. Wszyscy członkowie Towarzystwa mają prawo:

a) czynnego udziału w posiedzeniach, konferencjach i zjazdach naukowych Towarzystwa,
b) bezpłatnego korzystania z odczytów Towarzystwa,
c) otrzymywania wydawnictw Towarzystwa na warunkach ustalonych przez Zarząd Główny,
d) czynnego udziału w Walnych Zgromadzeniach Towarzystwa,
e) bierne prawo wyborcze do władz Towarzystwa,
f) przedstawiania kandydatów na członków zwyczajnych, honorowych i wspierających Towarzystwa,
g) przedstawiania Zarządowi Głównemu lub Zarządom Oddziału kandydatów do władz Towarzystwa,
h) przedstawiania wniosków Zarządowi i Walnemu Zgromadzeniu,
i) zaznajamiania się ze sprawozdaniami z posiedzeń i czynności Zarządu,
j) używania znaku firmowego Towarzystwa jako informacji o przynależności do Towarzystwa,
k) punkty e, f oraz i nie dotyczą członków wspierających.

§ 18. Członkowie maja obowiązek brania czynnego udziału w pracach Towarzystwa i popierania jego zamierzeń.

§ 19. Członek pragnący wystąpić z Towarzystwa powinien zawiadomić o tym Zarząd Oddziału na piśmie.

§ 20. Członków zalegających z opłatą składek dłużej niż dwa lata Zarząd Główny winien skreślić z listy członków Towarzystwa.

§ 21. Członkowie nie przestrzegający niniejszego Statutu oraz regulaminów wydanych na jego podstawie jak i członkowie skazani prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego, zostają wykluczeni przez Zarząd Główny. Wyrok sądowy pozbawia członkostwa wówczas, gdy orzeka utratę praw obywatelskich i honorowych. Wykluczenie występuje na mocy uchwały przyjętej przez 2/3 członków Zarządu Głównego, na wniosek Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa lub na wniosek Zarządu Głównego. Wykluczonym przysługuje prawo złożenia odwołania do najbliższego Walnego Zgromadzenia. W razie złożenia odwołania Walne Zgromadzenie podejmuje w tej sprawie decyzję ostateczną.

Art. 4
ZASADY ORGANIZACYJNE TOWARZYSTWA

§ 22. Towarzystwo organizowane jest na następujących zasadach:

a) władze Towarzystwa pochodzą z wyboru przeprowadzanego w tajnym głosowaniu,
b) wszystkie władze Towarzystwa obowiązane są składać członkom Towarzystwa sprawozdanie ze swojej działalności za okres kadencji na Walnym Zgromadzeniu lub najpóźniej 14 dni przed Walnym Zgromadzeniem dokumentem elektronicznym i/lub na piśmie,
c) uchwały władz Towarzystwa podejmowane są większością głosów z wyjątkiem przypadków przewidzianych w § 21 i 31,
d) uchwały i wytyczne Walnego Zgromadzenia są wiążące dla Zarządu Głównego oraz dla Zarządów poszczególnych Oddziałów; uchwały i wytyczne Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego są wiążące dla wszystkich członków Towarzystwa,
e) praca we wszystkich władzach Towarzystwa wykonywana jest społecznie,
f) uchwały władz Towarzystwa nie mogą być sprzeczne ze Statutem,
g) jednostkami organizacyjnymi Towarzystwa są Odziały, Sekcje, Grupy lub inne – o ich utworzeniu, rozwiązaniu się i zasięgu terytorialnym decyduje Zarząd Główny, a ostatecznie najbliższe Walne Zgromadzenie.

Art. 5
WŁADZE NACZELNE TOWARZYSTWA

§ 23. Władzami Naczelnymi Towarzystwa są:

a) Walne Zgromadzenie,
b) Zarząd Główny,
c) Komisja Rewizyjna,
d) Sąd Koleżeński.

§ 24. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Towarzystwa.

§ 25. Walne Zgromadzenia dzielą się na zwyczajne i nadzwyczajne. Tak jedno jak i drugie zwołuje Zarząd Główny.

§ 26. Zwyczajne Walne Zgromadzenia odbywają się co cztery lata, tj. w ciągu roku kalendarzowego, w którym upływają cztery lata od ostatniego walnego Zgromadzenia.

§ 27. Zarząd Główny może zwołać w razie potrzeby Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Ponadto Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na żądanie Komisji Rewizyjnej albo na pisemne żądanie co najmniej 1/6 członków zwyczajnych Towarzystwa. W tych przypadkach Zgromadzenie powinno być zwołane w terminie nie późniejszym niż 2 miesiące od złożenia żądania, z wyjątkiem okresu od 1 lipca do 31 sierpnia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno zawierać proponowany porządek obrad.

§ 28. W razie gdyby Zarząd Główny nie zwołał Walnego Zgromadzenia zgodnie z § 26 i 27 to prawo zwołania Walnego Zgromadzenia przysługuje Komisji Rewizyjnej.

§ 29. O terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia Zarząd Główny względnie Komisja Rewizyjna zawiadamia indywidualnie wszystkich członków pisemnie co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia podając przy tym proponowany porządek obrad.

§ 30. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

a) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej z czynności Towarzystwa za okres kadencji tych organów wskazany odpowiednio w § 41 i § 46,
b) podejmowanie uchwał w sprawie wniosków wniesionych przez Zarząd Główny, Komisję Rewizyjną, Zarządy Oddziałów lub zgłoszonych przez uczestników Walnego Zgromadzenia,
c) wybór prezesa, wiceprezesów oraz pozostałych członków Zarządu Głównego Towarzystwa,
d) wybór Komisji Rewizyjnej Towarzystwa,
e) wybór Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa,
f) odwoływanie Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego przed upływem ich kadencji w razie stwierdzenia nie wywiązywania się władz Towarzystwa z ich obowiązków lub popełnienia przez nie wykroczeń przeciwko statutowi Towarzystwa,
g) ustalanie kierunków działania Zarządu Głównego,
h) wybór honorowych członków Towarzystwa,
i) uchwalanie zmian w statucie Towarzystwa,
j) decydowanie w sprawach wykluczenia członków w razie wniesienia odwołania przez wykluczonych,
k) decydowanie w sprawach likwidacji Towarzystwa oraz rozporządzanie jego majątkiem,
l) uchwalanie wysokości składek członkowskich.

§ 31 . Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością głosów członków obecnych na Zgromadzeniu, tylko w sprawach dotyczących zmiany Statutu oraz rozwiązania Towarzystwa potrzebna jest większość 2/3 głosów członków obecnych na zgromadzeniu.

§ 32. Walnemu Zgromadzeniu przewodniczy osoba wybrana przez obecnych członków Towarzystwa. Przebieg i treść Walnego Zgromadzenia protokołuje osoba powołana przez przewodniczącego Zgromadzenia spośród uczestników Zgromadzenia. Protokół ten podpisuje przewodniczący Zgromadzenia.

§ 33. Obowiązkiem przewodniczącego Walnego Zgromadzenia jest nie dopuścić do głosowania nad wnioskami sprzecznymi z obowiązującym Statutem.

§ 34. Walne Zgromadzenia zwołane zgodnie z przepisami są ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nim osób. Wyjątek stanowią Zgromadzenia, na których będą rozważane projekty dotyczące zmian w Statucie Towarzystwa i likwidacja Towarzystwa. Do prawomocności takich zebrań wymagana jest obecność przynajmniej połowy wszystkich zwyczajnych członków Towarzystwa. O ile Zgromadzenie takie w pierwszym terminie nie odbędzie się. Zarząd zwoła Zgromadzenie w drugim terminie, które będzie ważne bez względu na liczbę obecnych.

§ 35. 1. Sprawami Towarzystwa kieruje Zarząd Główny, wybierany na cztery lata przez Walne Zgromadzenie, spośród członków, składający się z prezesa, dwóch wiceprezesów, naczelnego redaktora wydawnictw Towarzystwa, sekretarza, skarbnika – łącznie w liczbie 6 osób.
2. Do Zarządu Głównego wchodzą także prezesi zarządów poszczególnych oddziałów, sekcji i grup Towarzystwa. Delegaci Zarządów oddziałów, sekcji i grup jako członkowie Zarządu Głównego nie podlegają procedurze wyboru przez Walne Zgromadzenie.
3. Stanowiska prezesa i wiceprezesa w Zarządzie Głównym nie można piastować bez przerwy dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.

§ 36. Ustępujący Zarząd Główny jest zobowiązany zaproponować pełną listę wyborczą przyszłych naczelnych władz Towarzystwa, wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Nazwiska wszystkich kandydatów Zarząd Główny dołącza do indywidualnych zawiadomień o terminie Walnego Zgromadzenia:

a) w terminie do 7 dni przed ostatnim w danej kadencji plenarnym posiedzeniem Zarządu Głównego każdy członek Towarzystwa, zgodnie z § 17 punkt „g” Statutu, może zgłosić indywidualnie swoje kandydatury na prezesa i dwóch wiceprezesów, naczelnego redaktora wydawnictw oraz prezesa Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, które Zarząd Główny zobowiązany jest uwzględnić przy układaniu listy wyborczej,
b) odrębne listy wyborcze całych naczelnych władz Towarzystwa mogą być zgłaszane przez: l) grupy liczące co najmniej 1/10 wszystkich członków Towarzystwa, 2) Zarządy Oddziałów liczących co najmniej 30 członków. Listy z wymaganymi podpisami muszą wpłynąć do Zarządu Głównego co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 37. Posiedzenia Zarządu Głównego powinny odbywać się nie rzadziej niż raz w roku. Posiedzenie Zarządu Głównego zwołuje i prowadzi prezes lub w jego zastępstwie wiceprezes, a w ich zastępstwie – najstarszy członek Zarządu.

§ 38. Zawiadomienia zwołujące posiedzenie Zarządu Głównego i zawierające porządek obrad winny być doręczone wszystkim członkom Zarządu oraz prezesowi Komisji Rewizyjnej na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.

§ 39. Na pisemne żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej albo co najmniej 5 członków Zarządu Głównego, zawierające projekt porządku obrad, prezes lub zastępujący go członek Zarządu winien zwołać posiedzenie Zarządu najpóźniej w ciągu 10 dni.

§ 40. 1. Posiedzenia Zarządu Głównego są ważne, gdy uczestniczy w nich przynajmniej 51 procent członków – w tym co najmniej jedna z osób wymienionych w § 35 pkt 1.
2. Decyzje Zarządu zapadają większością głosów, a w razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego. Treść obrad posiedzeń Zarządu protokołuje sekretarz, a protokoły te podpisuje każdorazowo przewodniczący.

§ 41. Zarząd Główny kieruje działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami Statutu i dyrektywami Walnego Zgromadzenia. Kadencja Zarządu Głównego trwa cztery lata.

§ 42. Zarząd Główny prowadzi bieżące sprawy Towarzystwa, a w szczególności do jego zakresu działania należy:

a) opracowywanie programów działalności naukowej i popularyzacyjnej,
b) inicjowanie i podtrzymywanie współpracy z innymi towarzystwami krajowymi i zagranicznymi,
c) prowadzenie listy członków,
d) przyjmowanie nowych członków oraz wykreślanie zalegających z opłatą składek zgodnie z postanowieniami § 19 i wykluczanie z Towarzystwa zgodnie z postanowieniami § 20,
e) zwoływanie Walnych Zgromadzeń i przygotowywanie na nie wniosków,
f) zarządzanie i gospodarowanie majątkiem i funduszami Towarzystwa,
g) układanie budżetu Towarzystwa oraz zatwierdzanie preliminarzy finansowych jego Oddziałów, Sekcji i Grup,
h) wydawanie opinii i wniosków w sprawie przyznawania odznaczeń i nagród państwowych,
i) przyznawanie wyróżnień, nagród i dotacji,
j) rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Oddziałów,
k) współorganizowanie Oddziałów, Sekcji i Grup Towarzystwa oraz sprawowanie opieki i kontroli nad ich działalnością,
l) ustalanie miejsca i terminu Walnego Zgromadzenia oraz krajowych konferencji, sympozjów i zjazdów naukowych Towarzystwa, proponowanych przez Zarządy Oddziałów, Sekcji lub Grup,
ł) powoływanie Komisji Towarzystwa i wybór przewodniczących Komisji,
m) zatwierdzanie instrukcji oraz regulaminów Grup, Sekcji, Oddziałów i Komisji Towarzystwa,
n) inicjowanie i popieranie wszelkich form działalności służących realizacji celów Towarzystwa zgodnie z treścią artykułu 2,
o) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu kandydatów na członków Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego w trybie § 35.

§ 43. Prezes Zarządu Głównego lub w razie jego nieobecności wyznaczony przez niego wiceprezes:

a) reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz,
b) otwiera, prowadzi i zamyka zebrania Zarządu Głównego, otwiera Walne Zgromadzenie oraz proponuje kandydata na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
c) podpisuje wraz ze skarbnikiem wszelkie akty, skutkiem których może nastąpić zmiana w funduszach lub majątku Towarzystwa,
d) kieruje bieżącą pracą Zarządu oraz odpowiada za pracę sekretariatu i wraz z sekretarzem podpisuje wszelkie pisma lub dokumenty,
e) przyjmuje i zwalnia w porozumieniu z sekretarzem i skarbnikiem pracowników Zarządu Głównego Towarzystwa,

§ 44. Gospodarkę finansową Towarzystwa prowadzi prezes lub zastępujący go wiceprezes wraz ze skarbnikiem.

§ 45. Do przeprowadzenia operacji finansowych wymagane są dwa podpisy osób wymienionych w § 44, z których jedna jest skarbnikiem.

§ 46. 1.Komisję Rewizyjną składającą się z 5 osób – przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza i dwóch członków wybiera, imiennie na poszczególne stanowiska, Walne Zgromadzenie na okres 4 lat.
2. Zmiana liczby członków Komisji Rewizyjnej wymaga zmiany statuty zgodnie z § 67 pkt 1.

§ 47. Lista kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej jest przedkładana Walnemu Zgromadzeniu w trybie § 36.

§ 48. Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:

a) merytoryczna ocena całej działalności Towarzystwa w przybliżeniu raz na rok, w tym sprawdzenie ksiąg, rachunków, obrotów, stanu kasy, inwentarza i zbiorów Towarzystwa oraz przedstawienie na Walnym Zgromadzeniu pełnego sprawozdania za cały okres kadencji i wniosku w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego,
b) sprawdzanie zamknięć rachunków oraz przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań i wniosków w sprawach finansowych,
c) czuwanie nad tym, żeby Zarząd Główny przestrzegał przepisów Statutu Towarzystwa,
d) przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wyznaczony przez niego członek Komisji obowiązany jest brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego Towarzystwa.

§ 49. 1.Sąd Koleżeński złożony z 5 osób – prezesa, wiceprezesa, sekretarza i dwóch członków jest wybierany spośród członków Towarzystwa przez Walne Zgromadzenie na czteroletnią kadencję równocześnie z wyborem Zarządu Głównego; przy wyborze członków określa się jednocześnie ich stanowisko w Sądzie Koleżeńskim.
2. Zmiana liczby członków Sądu Koleżeńskiego wymaga zmiany statuty zgodnie z § 67 pkt 1.

§ 50. Kandydatów na członków Sądu Koleżeńskiego przedstawia się Walnemu Zgromadzeniu w trybie § 36.

§ 51. Do obowiązków Sądu Koleżeńskiego należy:

a) rozstrzyganie sporów wynikłych pomiędzy członkami Towarzystwa na terenie ich działalności, a mających związek ze statutową działalnością w ramach Towarzystwa,
b) przedstawianie wniosków w sprawie wykluczenia członków zgodnie z § 21 Statutu.

§ 52. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego służy zainteresowanym odwołanie do Walnego Zgromadzenia.

Art. 6
ODDZIAŁ TOWARZYSTWA

§ 53. 1.Towarzystwu przysługuje prawo zakładania oddziałów w różnych regionach kraju, ma to na celu prowadzenie prac wynikających z art. 2 § 17 Statutu w pewnym terytorialnie ograniczonym okręgu.
2. Zakres terytorialny działania poszczególnych oddziałów odpowiada administracyjnemu podziałowi kraju na województwa.

§ 54. Oddziały stanowią nieodłączną część Towarzystwa i mogą powstawać za zgodą Zarządu Głównego na pisemny wniosek przynajmniej l0 członków zamieszkałych w danym okręgu.

§ 55. Oddziały nie posiadają osobowości prawnej.

§ 56. Władzami Oddziału Towarzystwa są:

a) Walne Zgromadzenie Oddziału,
b) Zarząd Oddziału,
c) Komisja Rewizyjna Oddziału.

§ 57. Oddziały:

a) realizują statutowe zadania Towarzystwa,
b) podejmują wszelkie inne prace i czynności zlecone im przez władze naczelne Towarzystwa w ramach niniejszego Statutu,
c) współpracują z instytucjami i stowarzyszeniami o pokrewnym charakterze, a także z innymi Oddziałami Towarzystwa przy urzeczywistnianiu jego zadań,
d) zarządzają funduszami i majątkiem, uzyskanymi z wyraźnym przeznaczeniem dla Oddziału, pod nadzorem Zarządu Głównego,
e) uczestniczą w układaniu list wyborczych do naczelnych władz Towarzystwa w trybie § 36 punkt „a” oraz „b”.

§ 58. Oddziały odbywają Walne Zgromadzenia oraz powołują własne Zarządy i Komisje Rewizyjne na wzór naczelnych władz. Na czele Oddziału stoi Zarząd składający się z przewodniczącego, jego zastępcy, sekretarza, skarbnika i w razie potrzeby dalszych członków Zarządu. We władzach Oddziału nie przewiduje się własnego Sądu Koleżeńskiego.

§ 59. Listę członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej każdego Oddziału zależnie od jego potrzeb i możliwości ustala Walne Zgromadzenie Oddziału.

§ 60. Do zasady zwoływania i funkcjonowania Walnych Zgromadzeń Oddziałów, Zarządu Oddziałów i Komisji Rewizyjnej Oddziałów stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego statutu.

§ 60a. Rozwiązanie oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego w przypadku: 1) zaprzestania faktycznej działalności przez Oddział lub zmniejszenia stanu liczebnego członków poniżej liczby wymaganej dla jego powołania przez okres dłuższy niż 1 rok, 2) złożenia przez Zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie Oddziału.

Art. 7
SEKCJE I GRUPY TOWARZYSTWA

§ 61. Walne Zgromadzenie Towarzystwa może utworzyć Sekcje i Grupy Towarzystwa obejmujące przedstawicieli poszczególnych nauk dendrologicznych lub grup zainteresowań.

§ 62. Sekcje i grupy działają zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa.

§ 63. Sekcje i grupy mogą używać pieczęci z napisem: „Polskie Towarzystwo Dendrologiczne i nazwa sekcji lub grupy” lub „Nazwa sekcji lub grupy i Polskie Towarzystwo Dendrologiczne” oraz znaku firmowego Towarzystwa zgodnie z § 7.

Art. 8
MAJĄTEK I BUDŻET TOWARZYSTWA

§ 64. Fundusze Towarzystwa tworzą:

a) składki członkowskie,
b) dotacje
c) darowizny i zapisy,
d) inne wpływy, przewidziane statutową działalnością Towarzystwa.

§ 64a. Dla ważności oświadczeń woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, o których mowa w § 44 z uwzględnieniem § 45. Zaciąganie zobowiązań których wartość przekracza kwotę 50 000 złotych wymaga zgody Walnego Zgromadzenia wyrażonej w uchwale.

§ 65. Wszelkie decyzje władz Towarzystwa dotyczące części lub całości majątku nieruchomego – jego zbywania lub dokonywania obciążeń hipotecznych wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów.

§ 66. Zarząd Towarzystwa prowadzi rachunkowość według obowiązujących przepisów.

Art. 9
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA

§ 67. 1. Uchwały o zmianie statutu oraz o rozwiązaniu Stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Dendrologiczne przez Walne Zgromadzenie Członków wymagają dla swej ważności kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zgromadzenie określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia z uwzględnieniem możliwości przekazania pozostałego majątku na cele naukowe.
3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.