Rocznik PTD

Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego
(ISSN 2080-4164; wersja online – ISSN 2300-8326)

Rocznik jest pismem, w którym ukazują się nigdzie wcześniej niepublikowane, podlegające zewnętrznym recenzjom oryginalne prace z dziedziny szeroko rozumianej dendrologii oraz monograficzne prace przeglądowe, w języku polskim lub angielskim. Wszystkie prace publikowane w „Roczniku” dostępne są także, w odpowiednim czasie po ukazaniu się wersji tradycyjnej, w wersji elektronicznej. Drobniejsze prace z zakresu drzewoznawstwa – podlegające jedynie opracowaniu redakcyjnemu, a także notatki, sprawozdania,  kalendarium działalności Towarzystwa itp. – zamieszcza biuletyn pod nazwą „Wiadomości PTD”.

Pierwszy zeszyt „Rocznika PTD” ukazał się we Lwowie w 1926 roku, a ostatni przed wybuchem wojny, szósty z kolei, w – 1935. Redaktorem był profesor Wydziału Lasowego Politechniki Lwowskiej, dr Szymon Wierdak. Po II wojnie pismo stało się organem Sekcji Dendrologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego i miało, rzecz jasna,  odpowiednio inny tytuł, zachowano jednak ciągłość numeracji zeszytów.

Przewodniczącym 12-osobowej Rady Redakcyjnej,
o  międzynarodowym składzie, jest dr hab. Jacek Borowski.

 

ROCZNIK PTD VOL. 69

 

Od redakcji – pdf

Członkowie wspierający, Spis treści – pdf

JAKUB DOLATOWSKI
Wspomnienie o Jerzym Tumiłowiczu – pdf

ADAM BORATYŃSKI, KRYSTYNA BORATYŃSKA
Jałowce występujące w sposób naturalny w Europie i w regionie śródziemnomorskim – przegląd
Junipers naturally occurring in Europe and Mediterranean region:
a review – pdf

ROBERT KRZYSZTOF SOBOLEWSKI
Ochrona pomnikowa drzew na terenie województwa dolnośląskiego w latach 2009–2021
The protection of monumental trees in the Lower Silesian province in 2009–2021 – pdf

AGNIESZKA MAŁGORZATA MALAWSKA, ROBERT KRZYSZTOF SOBOLEWSKI,
MIROSŁAW ALEKSANDER SZKLARSKI, TYMOTEUSZ MARCIN SZCZOTKA
Ochrona pomnikowa drzew w skali regionalnej na przykładzie Bielska-Białej (woj. śląskie)
The protection of monumental trees in regional scale on the example of Bielsko-Biała (Silesian province) – pdf

KRZYSZTOF JANKOWSKI, MARTA KLIMOWICZ
Analiza stanu zachowania najgrubszych dębów powiatu gryfińskiego
Analysis of the state of conservation of the largest oaks in Gryfino County – pdf

PËTR ZGONNIKOV
Arboretum Ludwika Młokosiewicza, czyli jakie drzewa rosły w majątku słynnego przyrodnikaw Łagodechach w Gruzji
Arboretum founded by Ludwik Mlokosevich, or what trees grew at the estate of the famous naturalist in Lagodekhi (Georgia) – pcf

ELENA TIHONOVA, PËTR ZGONNIKOV
Wyprawa botaniczna Bolesława Hryniewieckiego na Kaukaz w 1900 r. w korespondencji z epoki
Botanical journey of Bolesław Hryniewiecki to the Caucasus in 1900 in correspondence from the period – pdf

GRZEGORZ ISZKUŁO
Czy jemioła rośnie na dębach?
Does mistletoe grow on oaks? – pdf

JAKUB DOLATOWSKI, JERZY ZIELIŃSKI
New taxa and changes in nomenclature published in the recent 13th edition of the “Dendrologia” textbook
Nowe taksony i zmiany nomenklatoryczne opublikowane w 13. wydaniu „Dendrologii” – pdf

 


ROCZNIK PTD VOL. 68

Od redakcji – pdf

Członkowie wspierający,
Spis treści – pdf

JAKUB DOLATOWSKI
Antonín Marián Svoboda – wspomnienie – pdf

ADAM BORATYŃSKI, KRYSTYNA BORATYŃSKA, KRZYSZTOF BORKOWSKI
Oliwka europejska (Olea europaea) – najdłużej żyjący organizm w śródziemnomorskiej Europie –
European olive (Olea europaea) – the longest living organism in Mediterranean Europe – pdf

AGNIESZKA BORUCH, JACEK BOROWSKI
Historyczne parki Londynu i Warszawy, konserwacja, utrzymanie drzew i drzewostanów na podstawie wybranych przykładów –
Heritage parks of London and Warsaw, conservation, maintenance of trees and stands based on selected examples – pdf

KINGA NOWAK
Najstarsze drzewa Arboretum Kórnickiego: zarys historii kolekcji dendrologicznej na trzech planach parku –
The oldest trees in the Kórnik Arboretum: outline of the history
of its dendrological collection on three maps of the park – pdf

MATEUSZ KORBIK
Przegląd systematyki rodzaju Populus L. –
A review of systematics of Populus L. – pdf

KRZYSZTOF JANKOWSKI, MARTA MINCEL, FERENC DIVOS
Benedykt – stan zdrowotny najstarszego kasztanowca w Polsce –
Benedykt – health status of the oldest horse chestnut in Poland – pdf

ZBIGNIEW ADAMKIEWICZ
Niektóre alternatywne sposoby pomiaru wysokości drzewa do powszechnie stosowanych –
Some alternatives to commonly used methods of measuring the height of trees – pdf


ROCZNIK PTD VOL. 67

Od redakcji – pdf

Członkowie wspierający,
Spis treści – pdf

JERZY ZIELIŃSKI, WŁADYSŁAW DANIELEWICZ, PIOTR KOSIŃSKI
Hybrids of Thuja occidentalis and T. plicata (Cupressaceae) – Is this a fact or misunderstanding?–
Mieszańce Thuja occidentalis i T. plicata (Cupressaceae) – fakt czy nieporozumienie – pdf

KRZYSZTOF BORKOWSKI, ADAM BORATYŃSKI, KRYSTYNA BORATYŃSKA
Jałowiec pospolity (Juniperus communis) z Nepli nad Bugiem–
Common juniper (Juniperus communis) from Neple on the Bug River – pdf

KATARZYNA SĘKIEWICZ
Jodła sycylijska na skraju wyginięcia – czy istnieje szansa dla tego krytycznie zagrożonego gatunku?–
Sicilian fir near to extinction – Is there any chance for this critically endangered species? – pdf

PAWEŁ ZARZYŃSKI, ROBERT TOMUSIAK
Cis pospolity (Taxus baccata L.) z Henrykowa Lubańskiego –
wątpliwości co do rzeczywistego wieku najstarszego drzewa Polski–
European yew (Taxus baccata L.) from Henrykow Lubański –
some doubts about the real age of the oldest tree in Poland – pdf

SZYMON KOTLARSKI, MARCIN MICHALAK, PAWEŁ CHMIELARZ
Klonowanie najstarszych dębów pomnikowych rosnących w Polsce z wykorzystaniem metody in vitro
Cloning of the oldest monumental oaks growing in Poland using in vitro culture – pdf

PIOTR LATOCHA
Aktinidia ostrolistna – wartościowy gatunek o dużych walorach ozdobnych i potencjale produkcyjnym–
Actinidia arguta – A valuable species with high decorative values and commercial potential – pdf

KRZYSZTOF JANKOWSKI, MARTA MINCEL
Historyczne drzewa Puszczy Bukowej pod Szczecinem–
Historical trees of the Beech Forest near Szczecin – pdf

ZBIGNIEW SOBISZ, MARIOLA TRUCHAN
Dendroflora parków i ogrodów Pomorskiego Szlaku Cysterskiego–
Dendroflora of parks and gardens on the Pomeranian Cistercian Trail – pdf

PIOTR URZYKOWSKI, MARCIN KUBUS
Stan zachowania i dendroflora zabytkowego parku pałacowego w Batowie–
The condition and dendroflora of the historic palace park in Batowo – pdf

JAKUB DOLATOWSKI, MARLIS BUCHHOLZ, JONATHAN EIZYK, MICHAEL EIZYK
Szkółki róż Katriela i Arona Eizyków – uzupełnienia i poprawki–
Katriel and Aaron Eizyks’ rose nurseries – some addenda and amendments – pdf

DOMINIK TOMASZEWSKI
Digitalizacja zbiorów zielnikowych – krok w dobrą stronę–
Digitisation of herbarium collections – a step in the right direction – pdf


ROCZNIK PTD VOL. 66

Od redakcji – pdf

Członkowie wspierający,
Spis treści – pdf

DOVILĖ RYLIENĖ
A brief history of rose cultivation in Lithuania in the 18th–19th centuries. The legacy of old garden roses and their identification–
Krótka historia uprawy róż na Litwie w XVIII i XIX w. Spuścizna dawnych róż ogrodowych i ich identyfikacja – pdf

JAKUB DOLATOWSKI, MARLIS BUCHHOLZ
Szkółki róż Katriela i Arona Eizyków–
Katriel and Aron Eizyks’ rose nurseries – pdf

JERZY ZIELIŃSKI, KINGA NOWAK-DYJETA
‘Gelsomina’ – a new rose cultivar (Rosa L., Rosaceae)–
‘Gelsomina’ – nowy kultywar róży (Rosa L., Rosaceae) – pdf

MAJA GRANISZEWSKA
Drzewa i krzewy w zielniku pruskiego lekarza Matthiasa Ernesta Boretiusa (1694–1738)–
Trees and shrubs in the herbarium of Matthias Ernest Boretius (1694–1738), a Prussian physician – pdf

MIECZYSŁAW CZEKALSKI, WŁADYSŁAW DANIELEWICZ, PIOTR KICIŃSKI, TOMASZ ANIŚKO
Magnolia drzewiasta (Magnolia acuminata (L.) L.) w Polsce–
Cucumber-tree magnolia (Magnolia acuminata (L.) L.) in Poland – pdf

PIOTR DASZKIEWICZ, TOMASZ SAMOJLIK
Pierwotny, dziewiczy, naturalny – określenia lasu we francuskiej dyskusji przełomu XVIII i XIX wieku i obecnie–
Primeval, virgin and natural – forest type description terms used in the French discussion at the turn of the 18th century and nowadays – pdf

JOANNA DUDEK-KLIMIUK
Ogrody szkolne Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na Żoliborzu–
School gardens of the Warsaw Housing Cooperative in the Żoliborz District –  pdf

ELŻBIETA ŻYGAŁA
Odmiany jabłoni w szkółkach drzew owocowych Juliana br. Brunickiego w Podhorcach–
The apple tree cultivars in Baron Julian Brunicki’s fruit tree nurseries in Podhorce – pdf

JERZY WOJTATOWICZ, KAROLINA PIETRZYKOWSKA
Drzewa i krzewy jako źródło pożywienia ptaków drozdowatych w Polsce–
Trees and shrubs as a source of food for the thrushes in Poland –  pdf

EWA ANTONIEWSKA, JAKUB DOLATOWSKI, JÓZEF HORDOWSKI, DAGMARA LIB, NARCYZ PIÓRECKI, MARCIN SCELINA, ROBERT ŻURAWIEL
Stare derenie jadalne (Cornus mas L.) w Łukowem w Bieszczadach–
Old Cornelian cherries (Cornus mas L.) in Łukowe (Bieszczady Mts.) – pdf

RAISA AŬČYNNÌKAVA, JAKUB DOLATOWSKI
Rodzinne ogrodnictwo Hedemannów (notatka)–
Horticultural farm of the Hedemann family (a note) – pdf

JAKUB DOLATOWSKI
Lejb Pawe i jego trójjęzyczny słownik nazw roślin–
Lejb Pawe and his trilingual dictionary of plant names –  pdf


ROCZNIK PTD VOL. 65

JERZY ZIELIŃSKI, MARZENNA GUZICKA, MAGDALENA GAWLAK
Owoc wawrzynka (Daphne L., Thymelaeaceae) – pestkowiec czy jagoda?–
The daphne fruit (Daphne L., Thymelaeaceae) – is it a drupe or a berry? – pdf

JAKUB DOLATOWSKI, JOANNA DUDEK-KLIMIUK, LUCJAN KUROWSKI
Kolekcje dendrologiczne w folwarkach i ogrodach
Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego
w Pożogu, Sadłowicach i Włostowicach w latach trzydziestych XX w. – pozostałe liściaste. Część 3.–
Dendrological collections at the farms and gardens of the State Research Institute of Rural Husbandry in Pożóg, Sadłowice and Włostowice in the 1930s – other broadleaves. Part 3. – pdf

MYROSLAVA SOROKA, LEONID OSADCHUK, ANATOLIY SHOVGAN
The Lviv collection of wood samples gathered
by Yevstakhiy Voloshchak (1835–1918)–
Lwowska kolekcja próbek drewna zgromadzona
przez Eustachego Wołoszczaka (1835–1918) – pdf

JAKUB DOLATOWSKI, RAISA AŬČYNNÌKAVA, OSKAR HEDEMANN
Otton Hedemann (1887–1937) – szkic biograficzny–
Otton Hedemann (1887–1937), a biographical sketch – pdf

JAKUB DOLATOWSKI, MYKOLA ZAKUSOV, ANDRÌJ PROKOPÌV
Bruniccy w Podhorcach koło Stryja–
Brunicki family in Podhorce near Stryj – pdf

JERZY ZIELIŃSKI
‘Monty Python’ – a new cultivar of rose (Rosa L., Rosaceae)–
‘Monty Python’ – nowy kultywar róży (Rosa L., Rosaceae) – pdf

JAKUB DOLATOWSKI
O niektórych zwodniczych epitetach gatunkowych z zakresu toponimii–
On some misleading specific epithets which relate to place-name –  pdf


ROCZNIK PTD VOL. 64

TOMASZ SAMOJLIK
Rozkwit i upadek produkcji potażu w Puszczy Białowieskiej w XVII–XIX w.–
The rise and fall of the potash industry in the Białowieża
Primeval Forest in the 17th–19th centuries –
 pdf

JERZY ZIELIŃSKI
Różowokwiatowe mieszańce robinii (Robinia L., Fabaceae) w uprawie. Propozycja utworzenia grup kultywarów: Ambigua i Margarettae–
Pink-flowered hybrids of locusts (Robinia L., Fabaceae) in cultivation. Proposal for the creation of cultivar groups:
Ambigua and Margarettae –  pdf

JAKUB DOLATOWSKI, JOANNA DUDEK-KLIMIUK, LUCJAN KUROWSKI
Kolekcje dendrologiczne w folwarkach i ogrodach Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w Pożogu, Sadłowicach i Włostowicach w latach trzydziestych XX w. – nagozalążkowe, lilaki, róże, pnącza i rośliny wrzosowate. Część 2. –
Dendrological collections at the farms and gardens of the State
Research Institute of Rural Husbandry in Pożóg, Sadłowice and Włostowice in the 1930’s – conifers, lilacs, roses, climbers, and heathers. Part 2 –  pdf

JAKUB DOLATOWSKI
Zygmunt Hellwig i jego szkółki bylin–
Zygmunt Hellwig and his perennials nursery –  pdf

PIOTR DASZKIEWICZ
René-Antoine Ferchault de Réaumur (1683–1757) – dendrologiczne aspekty jego prac–
René-Antoine Ferchault de Réaumur (1683–1757) – dendrological aspects of his work –  pdf

JERZY ZIELIŃSKI, PIOTR KOSIŃSKI, TOMASZ BOJARCZUK
‘Origami’ – a new cultivar of common lilac (Syringa vulgaris L.)–
‘Origami’ – nowy kultywar lilaka pospolitego (Syringa vulgaris L.) –  pdf

MIECZYSŁAW CZEKALSKI, WŁADYSŁAW DANIELEWICZ, PIOTR KICIŃSKI
Kłęk amerykański (Gymnocladus dioica (L.) K.Koch) w Polsce–
The Kentucky coffeetree (Gymnocladus dioica (L.) K.Koch) in Poland –  pdf

JAKUB DOLATOWSKI
Epitety gatunkowe ambiguus, fallax, ignotus, i podobne–
Specific epithets ambiguus, fallax, ignotus, etc. –  pdf


ROCZNIK PTD VOL. 63

JERZY ZIELIŃSKI, GRZEGORZ BIEL, WŁADYSŁAW DANIELEWICZ, DOMINIK TOMASZEWSKI, MAGDALENA GAWLAK
Różowokwiatowe robinie (Robinia L., Fabaceae) dziczejące w Polsce–
Pink-flowered locusts (Robinia L., Fabaceae) established in Poland
– pdf

JAKUB DOLATOWSKI, JOANNA DUDEK-KLIMIUK, LUCJAN KUROWSKI – Kolekcje dendrologiczne w folwarkach i ogrodach Państwowego Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego w Pożogu, Sadłowicach i Włostowicach w latach trzydziestych XX w. – populetum i salicetum. Część 1.–
Dendrological collections at the farms and gardens of the State Research Institute of Rural Husbandry in Pożóg, Sadłowice and Włostowice in the 1930’s – populetum and salicetum. Part 1. – pdf

PIOTR DASZKIEWICZ
Suszarnia szyszek sosny w Haguenau – unikalny zabytek dziewiętnastowiecznego leśnictwa francuskiego–
Kiln for pine cones in Haguenau – a unique listed building of French forestry dating back to the nineteenth century – pdf

JAKUB DOLATOWSKI, JOANNA DUDEK-KLIMIUK
Notatki o zasobach roślinnych i historii parku w Żelazowej Woli–
Notes on the plants and history of the park at Żelazowa Wola – pdf

PIOTR DASZKIEWICZ
Najstarsze drzewa Paryża – historia dwóch robinii–
The oldest trees in Paris – the history of two locusts – pdf

ANDRZEJ MARCZEWSKI
Larix ×marschlinsii Coaz ‘Arrowhead’, the new name for the cultivar previously described as ‘Grot’ – pdf


ROCZNIK PTD VOL. 62

Darczyńcy i podziękowania – pdf

JERZY ZIELIŃSKI, DOMINIK TOMASZEWSKI, MAGDALENA GAWLAK, LARISA ORLOVA
Kłopotliwe derenie – Cornus alba L. i C. sericea L. (Cornaceae).–
Troublesome dogwoods – Cornus alba L. and C. sericea L. (Cornaceae). Two species or one?
– pdf

JAKUB DOLATOWSKI
Drzewozbiór Stanisława Wodzickiego, część 3–
Stanisław Wodzicki’s collections of trees and shrubs, part 3 – pdf

LAURIE METZGER
Historic Tree Collections Management: A New Vision for Old Trees – pdf

PIOTR DASZKIEWICZ
Poszukiwanie śladów pobytu Antoniego Wróblewskiego (1881–1944) w Jardin des Plantes Narodowego Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu–
In search of traces of Antoni Wróblewski’s (1881–1944) stay in Jardin des Plantes of the National Museum of Natural History in Paris – pdf

JERZY ZIELIŃSKI
Dwa różne kultywary o nazwie Rosa ‘Poznań’–
Two different cultivars named Rosa ‘Poznań’ – pdf

PIOTR DASZKIEWICZ
Joseph Decaisne (1807–1882) i jego polscy korespondenci–
Joseph Decaisne (1807–1882) and his Polish correspondents – pdf


ROCZNIK PTD VOL. 61

TOMASZ BOJARCZUK, JERZY ZIELIŃSKI
'Liliana’ – nowy kultywar lilaka pospolitego (Syringa vulgaris L.)–
'Liliana’ – a new cultivar of common lilac (Syringa vulgaris L.)
– pdf

JERZY ZIELIŃSKI, JAKUB DOLATOWSKI
Prunus 'Kornicensis’ i Prunus 'Hillieri’, siostrzane formy wiśni ozdobnych?–
Prunus 'Kornicensis’ and Prunus 'Hillieri’, two sister forms of ornamental cherry? – pdf

BARTOSZ PIWOWARSKI
Jeżyny Płaskowyżu Jędrzejowskiego (Niecka Nidziańska) na tle Wyżyny Małopolskiej–
Brambles of the Jędrzejów Plateau (Nida Basin) in the Małopolska Upland – pdf

BARTOSZ PIWOWARSKI
Rozmieszczenie Rosa gorenkensis Besser w Polsce – uzupełnienie i nowe stanowiska–
The distribution Rosa gorenkensis Besser in Poland – supplement and new stands – pdf

JAKUB DOLATOWSKI
Drzewozbiór Stanisława Wodzickiego, część 2–
Stanisław Wodzicki’s collections of trees and shrubs, part 2 – pdf

JOANNA DUDEK-KLIMIUK, JAKUB DOLATOWSKI
Kolekcje drzew i krzewów w Zarzeczu Magdaleny z Dzieduszyckich Morskiej–
Collections of trees and shrubs in Zarzecze, the estate of Magdalena, née Dzieduszycka, Morska – pdf

PIOTR DASZKIEWICZ
Płyty miedziane i miedzioryty Pierre Richer de Bellevala (1555-1632) w Rzeczpospolitej Obojga Narodów – z punktu widzenia historii botaniki–
Pierre Richer de Belleval’s (1555-1632) copperplates in the Polish-Lithuanian Commonwealth from the point of view of the history of botany – pdf

MARTA JAŃCZAK-PIENIĄŻEK, WOJCIECH PIKUŁA
Stan zachowania wybranych czereśniowych alei przydrożnych w województwie opolskim–
The condition of selected cherry avenues in the Opole Voivodeship – pdf

JAN ŁUKASZKIEWICZ
Szacowanie obwodów pni drzew 10-letnich na potrzeby zieleni miejskiej–
Estimating the circumference of trunks of 10-year-old trees for application in urban planting – pdf


ROCZNIK PTD VOL. 60

JERZY ZIELIŃSKI, DOMINIK TOMASZEWSKI, MARZENNA GUZICKA
Znaczenie owłosienia pędów i liści w odróżnianiu Populus ×canescens od jej gatunków rodzicielskich P. alba i P. tremula–
Significance of stem and leaf indumentum in distinguishing Populus ×canescens from its parent species P. alba and P. tremula – pdf

STEFAN PANKA
Gatunki drzew obcego pochodzenia na leśnych powierzchniach doświadczalnych Brandenburgii–
Alien tree species in experimental forest plots in Brandenburg – pdf

PIOTR DASZKIEWICZ
Drzewo chinowe – historia widziana z francuskiej perspektywy–
The Cinchona Tree’s history as seen from a French perspective – pdf

JOANNA DUDEK-KLIMIUK
Historia Nikickiego Ogrodu Botanicznego–
History of the Nikita Botanical Gardens – pdf

PIOTR LATOCHA
Some morphological and biological features of 'Bingo’ – a new hardy kiwifruit cultivar from Warsaw University of Life Sciences (WULS) in Poland–
Wybrane cechy morfologiczne i biologiczne nowej odmiany aktinidii 'Bingo’, wyselekcjonowanej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – pdf

JERZY TUMIŁOWICZ, CZESŁAW HOŁDYŃSKI, KRYSTYNA KUSZEWSKA, WITOLD SZUMARSKI
Dwadzieścia lat Leśnego Arboretum w Kudypach koło Olsztyna–
20th Anniversary of the Forest Arboretum in Kudypy, near Olsztyn – pdf

BEATA FORTUNA-ANTOSZKIEWICZ, JAN ŁUKASZKIEWICZ
Wybrane aspekty oddziaływania prac technicznych na kondycję drzew w parkach zabytkowych–
Some aspects of the impact of technical work on the condition of trees in historical parks – pdf


ROCZNIK PTD VOL. 59

MICHAL RICHTER
Mistletoe (Viscum album L. subsp. album) on the Dawn-redwood (Metasequoia glyptostroboides Hu et W.C.Cheng)–
Jemioła pospolita (Viscum album L. subsp. album) na metasekwoi chińskiej (Metasequoia glyptostroboides Hu et W.C.Cheng) – pdf

ANTONÍN M. SVOBODA
Historia współpracy dendrologów Czech, Słowacji i Polski–
A history of the cooperation between Czech, Slovak and Polish dendrologists – pdf

JAKUB DOLATOWSKI
Drzewozbiór Stanisława Wodzickiego, część 1–
Stanisław Wodzicki’s collections of trees and shrubs, part 1 – pdf

EWA JERZAK
Rekordowe majowe przymrozki w 2011 r. i ich wpływ na drzewa i krzewy Ogrodu Botanicznego w Poznaniu–
Record frosts in May 2011, and their effect on trees and shrubs at the Botanic Garden in Poznań – pdf

KRZYSZTOF OKLEJEWICZ, AGATA STADNICKA-FUTOMA, MATEUSZ WOLANIN
Nowe stanowisko Salix starkeana Willd. na Roztoczu Środkowym–
A new stand of Salix starkeana Willd. in the Central Roztocze Region – pdf

JACEK ADAMCZYK
Cisy pospolite (Taxus baccata L.) w Nadleśnictwie Wipsowo, w obrębie Purda Leśna–
Common yew (Taxus baccata L.) in the Wipsowo Forest District, forest range Purda Leśna – pdf

WŁODZIMIERZ WINIARSKI, EMILIA JANECZKO
Ocena walorów krajobrazowych wybranych alei
na terenie gminy Dubeninki–
Assessment of the landscape values of selected avenues in the Dubeninki district – pdf


ROCZNIK PTD VOL. 58

JACEK BOROWSKI, MAŁGORZATA PSTRĄGOWSKA – Effect of street conditions, including saline aerosol, on growth of the small-leaved limes. –
Wpływ warunków przyulicznych, w tym aerozolu solnego, na wzrost lip drobnolistnych – pdf

JAN ŁUKASZKIEWICZ – Określanie wieku niektórych gatunków drzew ulicznych na podstawie wybranych parametrów dendrometrycznych –
Determining the age of some street tree species with selected dendrometrical parameters. – pdf

MARTA JOANNA MONDER – Ocena stanu krzewów 374 odmian róż po sezonie zimowym 2009/2010 w Ogrodzie Botanicznym PAN w Warszawie –
Evaluation of shrubs’ condition of 374 cultivars of roses in Roses Collection of Botanical Garden of PAS in Warsaw after winter season 2009/2010 – pdf 

JERZY TUMIŁOWICZ – Uwagi o zakładaniu i prowadzeniu arboretów w Polsce –
Notes on the establishment and management of arboreta in Poland – pdf 

ELŻBIETA GOŁĄBEK – Stan drzew pomnikowych w Świdnicy –
The state of monumental trees in Świdnica – pdf 

PIOTR DASZKIEWICZ – Lasy Rzeczpospolitej w dokumentach z okresu napoleońskiego w archiwach Serwisu Historycznego Ministerstwa Obrony Narodowej w Vincennes –
The ancient forests of Poland in the Napoleonic documents held in the French military archives in Vincennes – pdf 

KUBUS MARCIN – Godne prawnej ochrony aleje przydrożne na Pomorzu Zachodnim – część 2 –
Worthy of legal protection roadside alleys in Western Pomerania – part 2 – pdf

TOMASZ BOJARCZUK – Mikołaj Karpow-Lipski (1896-1981), ogrodnik-hodowca roślin –
Mikołaj Karpow-Lipski (1896-1981), gardener-plant breeder – pdf 

JERZY PIÓRECKI – Bolesław Orzechowicz (1847-1927), pierwszy prezes Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego –
Bolesław Orzechowicz (1847-1927) the first president of the Polish Dendrology Society – pdf 


ROCZNIK PTD VOL. 57

WOJCIECH SZWED, PIOTR SIKORSKI, ANDRZEJ RODZIEWICZ, DARIA SIKORSKA, MAREK WIERZBA – “Ancient forest” plant species as ecological indicators of woodland condition in parks and their implications for park restoration – Gatunki roślin „starych lasów” jako ekologiczne wskaźniki stanu zadrzewień parkowych i ich zastosowanie w rewaloryzacji parków – pdf

ŁUKASZ ŁUCZAJ – Bladdernut (Staphylea pinnata L.) in Polish folklore –
Kłokoczka południowa (Staphylea pinnata L.) w polskim folklorze – pdf

JERZY PIÓRECKI, EUGENIUSZ DUBIEL – Volhynian Polesia – main source of the Yellow Azalea Rhododendron luteum Sweet in European gardens and parks
Polesie Wołyńskie – główne źródło pochodzenia różanecznika żółtego (Rhododendron luteum Sweet) w ogrodach i parkach Europy – pdf 

PIOTR BANASZCZAK, Jerzy Tumiłowicz – Natural regeneration of trees and shrubs at Rogów Arboretum of Warsaw University of Life Sciences –
Naturalne odnawianie się drzew i krzewów w Arboretum SGGW w Rogowie – pdf 

JERZY TUMIŁOWICZ – Cryptomeria japonica D. Don ‘Władysław Bugała’ – a new cultivar of Japanese Cedar
Cryptomeria japonica D. Don ‘Władysław Bugała’ – nowa odmiana szydlicy japońskiej – pdf 

ANDRZEJ MARCZEWSKI – New woody cultivars from the Botanical Garden of the Polish Academy of Sciences –
Nowe odmiany drzew z Ogrodu Botanicznego PAN w Powsinie – pdf 

ADAM MAROSZ, JANUSZ SZEWCZYK – Acer platanoides L. ‘Beskid’ – a new Norway Maple cultivar –
Klon pospolity ‘Beskid’ – nowa odmiana – pdf 

DOLATOWSKI J., PROKOPIV A., SZMIT B. – Okruchy historii Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego –
Polish Dendrology Society – scraps of history – pdf 

JERZY TUMIŁOWICZ – Ogród Dendrologiczny w Glinnej – w 40-lecie jego odnowienia –
Dendrological Garden in Glinna – in 40-years of the Garden’s revival – pdf 

KAMIL Kulpiński – Kolekcja porzeczek Edwarda Janczewskiego w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie –
Edward Janczewski’s collection of Ribes in Botanic Garden of the Jagiellonian University in Cracow – pdf 

MARIAN CIACIURA, GRZEGORZ GRZEJSZCZAK, ŁUKASZ WŁODARCZYK, ŁUKASZ KOZUB – Drzewa i krzewy z rodzaju Cupressus L. uprawiane w Polsce –
Trees and shrubs of the genus Cupressus L. grown in Poland – pdf 

PRZEMYSŁAW KUREK, ŁUKASZ PIECHNIK – Przypadki rozsiewania mahonii Mahonia aquifolium × M. repens przez ptaki w zbiorowiskach leśnych –
Cases of dispersal of Mahonia aquifolium × M. repens by birds in indigenous woodland associations – pdf 

ALEKSANDRA STACHAK, SYLWIA JURZYK-NORDLÖW, MAŁGORZATA NOWAKOWSKA – Drzewa i krzewy parków wiejskich w południowo-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego – między Odrą a Myślą –
Trees and shrubs of rural parks in the South-Western part of West Pomeranian Voivodeship – between the Odra and the Myśla rivers – pdf 

PAWEŁ ZARZYŃSKI, ROBERT TOMUSIAK – Dwanaście najgrubszych dębów szypułkowych (Quercus robur L.) Polski –
The twelve largest girthed Common oak trees (Quercus robur L.) in Poland – pdf 

JAKUB DOLATOWSKI – Więcej o domniemanym zjeździe w 1937 i o fotografii członków PTD z 1948 roku! – pdf