Polskie Towarzystwo Dendrologiczne
wraz z Polskim Towarzystwem Botanicznym — Oddział Warszawski, serdecznie zapraszamy
na webinar pana Piotra Banaszczaka pt.:
“Co zazielenia miasta Państwa Środka?
Drzewa i krzewy w chińskim ogrodnictwie miejskim.”

31.01.2024 (środa) godz. 18.00

Spotkanie na platformie Teams.

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGYxNGZkOWEtNjQyYi00NWIxLWI5MDYtYTNkM2U1NmVjYjg3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270f92b42-1dd3-41a9-ae0e-01cbe47cbc79%22%2c%22Oid%22%3a%22e9fc6965-e21b-412a-9ae7-3138729c397c%22%7d